อัตราค่าขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์มีดังต่อไปนี้

 

 

 

1. สินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 0.001-1.000 กิโลกรัม (รวมกล่อง) :

     

   

     1.1 . ส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน อัตราค่าขนส่ง 50 บาท

   

     

     1.2 . ส่งแบบพัสดุ EMS อัตราค่าขนส่ง 100 บาท

 

 

2. สินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1.001-3.500 กืโลกรัม (รวมกล่อง) :

     

     

     2.1 . ส่งแบบไปรษณีย์ธรรมดา อัตราค่าขนส่ง 100 บาท

     

     

     2.2 . ส่งแบบพัสดุ EMS อัตราค่าขนส่ง 200 บาท

 

 

3. สินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 3.501-5.000 กิโลกรัม (รวมกล่อง) :

     

     

     3.1 . ส่งแบบพัสดุ EMS อัตราค่าขนส่ง 300 บาท