หมายเหตุ :

 

วิธีการวัดไซค์มือควรวัดด้วยการหงายฝ่ามือแล้วใช้สายวัดเพื่อวัดขนาดของไซค์มือแล้วนำมาเปรียบเที่ยบกับตารางขนาดด้านบน